2018-05-05

Elsőszombat

Köszönet a támogatásért

KEDVES TESTVÉREK!
A
Z ÚR ADJON NEKTEK BÉKESSÉGET!

Minden család számára – amelyet az Úr jónak látott utódokkal megáldani – nagy
feladat a következő nemzed ék nevelése, a jövőbeli feladatokra, az életre való felkészítése. E nemes feladat teljesítésében minden család sok segítségre számíthat: tanítók, tanárok, jó esetben nagyszülők, rokonok állnak támaszkéntmellettük, akik szellemiekben, lelkiekben, s ha szükséges anyagiakban támogatják ajövő nemzedékét nevelőket.
 

Nincsen ez másként egy szerzetesi közösségben sem: a fiatal rendtagok nevelése
elsősorban a szerzetesrendnek a feladata, de ehhez mások segítségére is szükség
van, s így közösen járulhatunk hozzá a jövendő szerzeteseinek, lelkipásztorainak a
neveléséhez, alakításához.
Ez úton szeretnénk megköszönni mindazt a segítséget, amelyet ehhez a
munkánkhoz kaptunk: az imákat, a bátorításokat, biztatásokat, amelyek mind-mind
szükségesek ahhoz, hogy a rendi nevelőtevékenység jó irányba haladhasson. A Jó
Pásztor vasárnapjához kapcsolódóan – amikor ferences templomainkban,
hagyományosan e nevelő tevékenységhez szükséges anyagiakhoz járulhattak hozzá
a kedves testvérek – szeretnénk megköszönni azokat a pénzbeli adományokat is,
amelyeket a mostani gyűjtés kapcsán kaptunk. A növendékházunk éves kiadásai kb.
27.000 euróra rúgnak, az idei gyűjtés összege a ferences templomokban 11.541 lej
(kb. 2.400 euró) volt. Így talán látható, hogy a vasárnapi adományokkal nagyjából
egy havi nevelésre fordítandó költségeket sikerült tőlünk átvállalni. Hálásan
köszönjük tehát ezeket az adományokat (a fennmaradó összegeket más
adományokból, külföldi támogatásból, saját forrásból sikerült eddig megoldani,
amelyekért mind-mind hálásak vagyunk).


Még egyszer megköszönve mindennemű segítséget, amellyel nevelésünket, ill.
bármilyen tevékenységünket imával, bátorítással, anyagiakkal támogatják, kívánjuk
az Önök életére, munkájukra az Úr áldását!


Kolozsvár, 2018. május 3.
 
fr. Orbán Szabolcs ofm
minister provincialis